Politika kvality Aeras

Významným posláním naší společnosti je uspokojit co nejlépe potřeby našich zákazníků za pomoci nejlepších dostupných procesních postupů a špičkových technologií.
Nejen k tomu účelu je zaveden v naší společnosti systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001.

Zaměřením Aeras, s.r.o., je zejména pomoci našim zákazníkům a partnerům vyrábět energii maximálně šetrně k životnímu prostředí, a přitom provozně a nákladově efektivně.

Politika kvality je vydávána vedením firmy jako pochopení a ztotožnění se s ní nejen ze strany vedení, ale i všech zaměstnanců a zainteresovaných stran.

Pro oblast systému managementu kvalita:

 • Kvalita našich výrobků, řešení a služeb musí uspokojit potřeby zákazníků lépe, než srovnatelné výrobky a služby konkurence, jejíž silné a slabé stránky budeme soustavně sledovat a vyhodnocovat.
 • Průběžně řešit problémy kvality na všech stupních řízení, přitom získané poznatky využívat k trva­lému zlepšování výrobků, služeb, vlastních procesů a celého systému managementu kvality.
 • Naši zaměstnanci jsou organizačně zdatní, samostatní odborníci s vysokou profesionalitou,
  spjatí s firmou a vyznávající týmovou práci.
 • Klademe důraz na prevenci a předcházení neshodám ve všech formách a oblastech činnosti.
 • Trvale budeme zlepšovat produkty, procesy a systém managementu kvality.

Pro oblast životního prostředí:

 • Neustále zlepšovat životní prostředí používáním moderní, ekologicky šetrné technologie a snadno odbouratelných a tím k přírodě šetrných prostředků
 • Dodáváním špičkové technologie pomoci ekologizovat provozy našich zákazníků
 • Dodržovat legislativní a právní předpisy a jiné požadavky.
 • Šetřit přírodní zdroje (např. spotřeba energie a vody, třídění odpadů)

Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je hlavní priorita ve vztahu k zaměstnancům i dalším osobám, kdy základním prvkem je splnění všech právních a ostatních předpisů vedoucí k dlouhodobé minimalizaci bezpečnostního rizika

V Praze dne 30.6.2020

Jaroslav Hradílek                                             Milan Václavík

Jednatel společnosti                                       Jednatel společnosti