Služby

Společnost Aeras, s.r.o. mimo dodávky technologií nabízí spolupráci v následujících oblastech:

Projekce a technická dokumentace

Poskytujeme projekční a konstrukční dokumentaci ve všech stupních – od dokumentace pro územní řízení, stavební povolení přes basic design až po realizační dokumentaci. Neomezujeme se pouze na vzduchotechniku a zákotlí, ale zpracováváme dokumentaci ve všech oblastech průmyslu a strojírenských technologií. Samozřejmostí je využívání pokročilých nástrojů jako je Plant 3D, Inventor apod. Součástí řešení je i 3D skenování objektu – ať už vnitřních prostor, nebo exteriérů pro podrobné zaměření a přípravu stavební dokumentace.

Technická pomoc

Připravíme technické zhodnocení a inspekci stávajícího stavu vašeho filtračního zařízení, technickou zprávu a možnosti jeho úpravy se zohledněním investičních i provozních nákladů, případně zpracování studie proveditelnosti nebo zadávací dokumentace. Pomůžeme vám při realizaci ať už formou dodávek na klíč, jako technický dozor investora nebo například asistencí při uvádění zařízení do provozu.

Měření

Třikrát měř, jednou řež. Důkladné změření specifických podmínek ve vašem provozu ušetří výrazné problémy při pozdější realizaci, především s ohledem na dynamiku toku spalin, chemické složení a rezistivitu prachu, účinnost zachytávání a možná budoucí rizika.

Počítačová analýza (CFD – Computational Fluid Dynamics)

Pro dosažení nejlepší účinnosti odlučování je vhodné použít metodu počítačového modelování proudění spalin. CFD tým řeší typicky u tkaninových filtrů problémy s předčasným opotřebením hadic, opakovanými poruchami rukávců, nerovnoměrným průtokem plynu a vysokou tlakovou ztrátou. U elektroodlučovačů se obvykle jedná o průchod plynu mimo aktivní zónu elektrod, nánosy prachu a problémy s distribucí plynu.

Záruční servis
zahrnuje zejména:
– cyklické kontroly vyplývající z provozních předpisů a smluvních podmínek
– záruční servisní zásahy s reakční dobou do 24 hod, nebo dle smluvních podmínek
– operativní řešení reklamací

Pozáruční servis
– cyklické kontroly zařízení v četnosti a rozsahu dle uzavřené servisní smlouvy
– diagnostika stavu jednotlivých částí zařízení
– specifikace opotřebených dílů a plánování oprav ve vazbě na jejich míru opotřebení a předpokládanou další životnost
– vyhodnocení případných rizik a řešení náhodných poruch a havárií
– operativní realizace mimořádných oprav v koordinaci s provozovatelem
– součástí pozáručního servisu je plánování  malých, středních i generálních oprav a jejich realizace