Zahájili jsme plesovou sezónu

A to ve velkém stylu. 5.1.2024 proběhl v teplickém divadle KRUŠNOHORSKÝ PLES pořádaný agenturou #DAGEST. Partnerská Mostecká montážní a.s. byla generálním partnerem plesu a Aeras se zúčastnil nejen osobně, ale i jako partner. Kromě společenského a kulturního měl ples rozměr i charitativní, jak si budete moci sami prohlédnout na fotografiích na https://www.krusnohorskyples.cz/. Srdečně vás zveme a už teď se těšíme na příští ročník – 10 ledna 2025!

Rekonstrukce jemného eliminátoru kapek a oprava absorbéru B5 Elektrárny Počerady

Sdružení firem Aeras, s.r.o. a ESB, a.s. úspěšně dokončilo opravu odsiřovacího absorbéru na bloku B5 v elektrárně v Počeradech. Kromě revitalizace celého zařízení byl instalován nově 3. stupeň odlučovače kapek, díky kterému je snížen kapalný úlet z absorbéru. Garantovaná hodnota snížení kapalného úletu (snížení min. o 15 mg/Nm3 oproti stavu před instalací) byla splněna s velikou rezervou

Změna domény na .cz

Od března společnost Aeras přešla plně na doménu aeras.cz. Dříve používaná doména .pro bude v průběhu roku deaktivována, proto prosíme o změnu případně uložených emailových adres, záložek apod.

Všechny emailové adresy i webová adresa zůstavají stejné, mění se pouze přípona z .pro na .cz

Děkujeme za pochopení

Vedení společnosti

Předání druhého elektrofiltru v Chorzowě do provozu

Ing. Jakub Štech u zařízení Coromax v Chorzowě.

V prosinci loňského roku společnost Aeras předala zákazníkovi již druhý elektrostatický odlučovač po komplexní opravě, jejíž stěžejní částí bylo zvýšení účinnosti odprášení v elektroteplárně v polském Chorzowe na 110 MW bloku spalujícím mix biomasy a uhlí.  Součásti projektu byla kromě mechanické opravy i výměna systémů na první sekci a dodávka pulsního zdroje Coromax® pro zvýšení účinnosti odprašování. Jak projekt probíhal a jaké jsou výsledky jsme se zeptali vedoucího realizace pana Jakuba Štecha.

Jaké jsou výsledky projektu s ohledem na zadání a byla splněna očekávání investora?

Požadovaný garantovaný parametr úletu TZL byl stanoven na 11 mg/Nm3; nyní dosahujeme aktuálního úletu 4 mg/Nm3. Zadání bylo splněno a dokonce jsme předčili očekávání investora. Tyto výstupní parametry úletu nejsou jen výsledkem krátkodobého sledování elektrostatického odlučovače od uvedení do provozu na podzim roku 2022, ale především jsou prokázány provozováním elektrostatického odlučovače na bloku I, který je v provozu již od podzimu 2021. Tedy déle než rok dosahujme nižších úletů a zároveň šetříme elektrickou energii na provoz zařízení.

Co bylo na projektu nejnáročnější?

Tady bych odpověď rozdělil vzhledem k I. a II. etapě.

I. Etapa probíhala v období covidu a opatření s tím spojených, což vyžadovalo řadu administrativních úkonů při realizaci zakázky v zahraničí. Dále pak nepředvídatelná situace s nedostatkem zámořských transportních kapacit při dodávce zařízení z výrobního závodu, což ohrožovalo konečný termín uvedení zařízení do provozu.

V roce 2022 při realizaci druhého bloku byly montážní práce realizovány se stísněném prostoru mezi budovami, kde jsme museli spolupůsobit s dalším zhotovitelem v rámci generální opravy bloku II.

Díky profesionální spolupráci kolegů, našich dodavatelů a investora se podařilo všechny překážky překonat a úspěšně předat oba elektrostatické odlučovače v termínu do provozu.

Je možné tyto zkušenosti přenést na další projekty?

Z každého realizovaného projektu si odnášíte nové zkušenosti a v tomto případě tomu nebylo jinak. Navíc se jednalo o první realizaci v zahraničí pro firmu Aeras, během které jsme navázali kontakty s potenciálními zákazníky a začali spolupracovat s novými dodavateli.

Jaká byla spolupráce s ČEZ?

Spolupráci s CEZ Chorzow hodnotím velmi pozitivně, protože jsme během více než dvouleté spolupráce byli schopni společně najít konstruktivní řešení v různých situacích a fázích projektu.

XXIV Sympozjum Energetyka Bełchatów 2022

Také tento rok se Aeras zúčastnil tradičního setkání energetiků v Polsku, i tentokrát pod záštitou agentury CzechTrade. Mnoho zajímavých schůzek a kontaktů proběhlo i za účasti ministerského rady Jakuba Rudyho a vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Ivo Šipla. Oběma děkujeme za podporu na polském trhu a věříme, že se budeme potkávat i nadále. Osobně se zúčastnil i pan Kirk Larsen z Dánska jako reprezentant firmy FLSmidth pro technologii Coromax®.

https://www.linkedin.com/posts/ivo-%C5%A1ipl-7a9019189_energetykabeagkchataejw-export-czechrepublic-activity-6974084143504613376-MgwK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Ani tentokrát vás nemůžeme ochudit o pár obrázků z akce.

Generální oprava a upgrade elektrofiltru v Chorzowě

Aeras dokončil loňský rok modernizaci prvního elektroodlučovače na elektrárně ČEZ v Chorzowě. Kromě samozřejmého dodržení kvality a termínů se může pochlubit i výrazným snížením emisí TZL – pohybují se dlouhodobě pod 5 mg/Nm3 společně se snížením energetické náročnosti provozovaného zařízení.

Obrázky ze symposia v Belchatowě

Chceme poděkovat kanceláři CzechTrade ve Varšavě za přípravu českého stánku, na kterém jsme měli možnost prezentovat společně s panem Larsenem z FLSmidth řešení upgrade elektrických odlučovačů za velkého ohlasu našich polských partnerů. Více o události zde:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6846064962297757696/

Rozhodli jsme se s Vámi podělit o několik obrázků ze symposia. Sluší nám to, co myslíte?

Aeras Vás zve na symposium Energetika v Belchatowě

Aeras bude tento rok ve spolupráci s agenturou Czech Trade a společností FLSmidth vystavovat na stánku v rámci symposia „Energetyka Belchatów“. Jste srdečně zváni zúčastnit se naší prezentace na místě, případně si vyslechnout přednášku na téma zvyšování účinnosti elektroodlučovačů pro dosažení platných BAT/BREF limitů.

Změna sídla společnosti

Dovolujeme si oznámit, že rozhodnutím společnosti došlo ke změně sídla společnosti na:

Aeras, s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 13 – Stodůlky

Prosím o užívání nové adresy v další komunikaci, fakturaci a podobně. Stávající smluvní vztahy zůstávají nadále v platnosti.

Sídlo společnosti

BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší

ČHMÚ Ostrava zahájil projekt hledající odpověď na ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?”

Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. K řešení úkolu bude využito celkem osm měřicích míst. Na základě analýzy meteorologických podmínek a moderních nástrojů matematického modelování (receptorový model
PMF) získáme souhrnné celoroční posouzení kvality ovzduší. Odpověď na základní projektovou otázku bychom měli znát ve druhé polovině roku 2022.

Zdroj: Tisková zpráva ČHMÚ.

Aeras je hrdým držitelem certifikátu ISO 9001:2016

Všechno, co děláme, se snažíme dělat nejlépe, jak umíme. A pokud existují postupy a principy, které v tom pomáhají, není důvod se jim vyhýbat. Proto jsme absolvovali certifikační audit a obstáli na výbornou. Je to další krok v našem závazku dodávat řešení, která jsou technicky pokročilá, spolehlivá a zároveň poskytují zákazníkům maximální hodnotu. .

Upgrade elektroodlučovače v Plzni

EO v PLTEP po upgrade

EO v Plzeňské teplárenské se dočkal rekonstrukce v podobě zlepšení navádění a distribuce spalin, nových vysokonapěťových mikropulzních zdrojů Coromax® a mechanických úprav a odvděčil se za to úletem TZL v rozmezí 2,2 -7,9 mg/Nm3.

Výsledné emise prachu na komíně jsou podle garančního měření v rozmezí 1,4 – 1,8 mg/Nm3. Na 23 let starou technologii to nejsou špatné výsledky, co myslíte?